09-TSerkov-Voskreseniya-Hristova-1-pol-17-v-v-d-Kurpovo-Podporozhskogo-r-na-550x366