SHatrovaya-TSerkov-Uspeniya-iz-sela-Kuritsko-muzej-Vitoslavlitsy-1595-god