03-YArusnaya-tserkov-Nikoly-1757-goda-iz-d.-Vysokij-Ostrov-Okulovskogo-rajona-Novgorodskoj-oblasti-muzej-Vitoslavlitsy