TSerkov-Georgiya-Pobedonostsa-v-s-YUksovichi-Podporozhskogo-ra-na-Leningradskoj-oblasti